STAMBOOM TAK HAARLEM (Zonder "VAN")

I. Jan Gerrits Haarlems [208]. Geboren ca 1660. Ook bekend als Jan Gerritzn Haarlem en als Jan Gerredtsen. Jan Gerrits is de eerste Haarlem waarbij de "s" in sommige registraties ontbreekt en lijkt daarmee de trendsetter. Inventaris L20: verpondingen Castricum (1712,13); Jan Gerritsz Haarlems. De oudste verwijzing dateert van 22 mei 1686 (ORA 156, toenmalige schout mr. Jan Duijm), waarin grond van Jan Gerritse Haarlems als belendend wordt genoemd aan land gelegen aan het duin. Een andere belending is de Wildernis, een vroegere benaming voor het duingebied. In een periode van 1723 -1733 wordt ene Jan Gerritse Haarlems in ORA 158 regelmatig genoemd als koper van land. Een indruk is, dat hij vooral land koopt nabij het duin, in 1724 een Duincroft (nabij de Wildernis), de Akkeven (grenzend aan de Duincroft), in 1726 een halve Duincroft, in 1732 opnieuw een halve Duincroft en de halve Tuijn. In 1735 koopt hij van Jan Pieterse Peperlaan een huisje en erf aan het duin. Hij koopt in deze periode echter ook elders gelegen stukken land, zoals in 1723 het Paardeland (aan de Hollaan, ruim 2 morgen groot), in 1729 de Holsloot en in 1733 akkers in de Haverven. Volgens een kohier der verpondingen bezit Jan Gerritse Haarlems in 1730 6 morgen en 556 roeden land. Hij wordt aangeslagen voor f. 1-10-0, op ťťn na het hoogste tarief. Deze Jan Gerritse Haarlems wordt in de meeste acten als schepen, regerend schepen of president schepen aangeduid en hij was als zodanig verschillende malen als gemachtigde of voogd betrokken bij transporten. Bijv. in 1723 met zijn collega-schepenen Pieter Moolenaar en Pieter Aalbertsz Cappitijn (toenmalige schout Johannes Rollerus) bij het transport van een huis en erf in de Kerkbuurt aan Gerrit Splinter van Zijll, destijds chirurgijn. Later, in 1726 is hij medevoogd voor de kinderen van Crijn Aalberts en betrokken bij het transport van De Koog aan Pieter Maartse van Loen Ene Jan Haarlems wordt in 1742, 1744 en 1746 genoemd als bezitter van belendend land aan de Cralencroft, nabij de Heereweg. Mogelijk is dit Jan Gerritse Haarlems Over de geschiedenis van Castricum in de 17e eeuw is weinig bekend. Castricum was een ambachtsheerlijkheid die vanaf 1664 in handen was gekomen van het Amsterdamse patriciŽrs geslacht Geelvinck. Castricum telde toen ca. 600 inwoners Overleden 19 augustus 1742 te Castricum. Lauris Stuijfbergen geeft aan 't lijk van Jan Gerrits Haarlems (zijn schoonvader?). Tr. ca 1685 Anna Cornelis [209], geboren ca 1660. Ook bekend als Anna en Anne Crelis. Overleden 23 december 1742 te Castricum. Lauris Klaas Stuijfbergen geeft aan 't lijk van Anna Cornelis, Wd van Jan Gerrits Haarlems op f.6,00 . .
Uit dit huwelijk:
 1. Antje Jans (Anna) Haarlems [210], volgt II.1
 2. Jacobus Jansz Haarlems [212], volgt II.2
 3. Guertie Jans Haarlems [213], volgt II.3
 4. Maria Jans (Maartje) Haarlems [214], volgt II.4
 5. Gertrudis Jans Haarlems [215], volgt II.5
 6. Gerret Haarlems [196], volgt II.6

Kinderen:
II.1 Antje Jans (Anna) Haarlems [210] [V] [M]. Ook bekend als Anna Jans. In het 9e jaarboekje van de Werkgroep Oud-Castricum (1986) is uitvoerig de stamboom van de familie Stuifbergen gepubliceerd met o.a. op blz 30 de handtekeningen van 'Louwris Claasz Stuijfbergen' en 'Jan Gerritsz Haerlem' bij gelegenheid van het voornoemde huwelijk. Getuigen bij de dopen van hun kinderen zijn: Gerrit Janse in 1719 en 1722, Cornelis Janse in 1721, Trijntje Jans in 1726, Jan Gerritse en Anna Cnelis in 1727 (grootouders van dopeling) en Guertje Jans in 1730. Deze patroniemen wijzen waarschijnlijk op broers of zusters van Antje Jans Haarlem Gedoopt (RK) 29 juni 1685 te Castricum. Getuigen: Anna Gerritsen. Tr. 28 januari 1716 te Castricum. Getuigen: Arie Cornelisse en Jan Polle. Gehuwd met Lourens Klaaszn Stuijfbergen [211]. Voorzover is na te gaan is de familie Stuifbergen ťťn van de oudste Castricumse families. Reeds in het oudst bewaard gebleven doopboek van de Rooms Katholieke kerk (de Schuilkerk aan de Breedeweg) vinden we de dopen van ene Claes Lourisse Stuifbergen. Zijn oudste dochter werd gedoopt in 1673, dus zal Claes (Klaas) omstreeks 1650 geboren zijn als zoon van ene Louris Stuifbergen. Genoemde stamvader Claes Stuifbergen bezat 3 1/2 morgen land gelegen aan de Duinkant. Uit zijn huwelijk met Crelisje Crelis (Cornelisdochter) werden de zoons Cornelis (1681-1738) en Lourens ( 1686-1756) geboren. Beide zoons waren veehouder. Cornelis was bovendien een aantal jaren schepen (wethouder) van de "Heerlijkheid" Castricum. De oudste zoon van genoemde Lourens, Klaas Stuifbergen, gedoopt in 1718 en gehuwd met Ariaantje Vaders, was de enige mannelijke nakomeling van de volgende generatie die kinderen voortbracht. Klaas had niet veel bezittingen en verdiende 16 stuivers per dag met het planten van helm. Uit zijn huwelijk werden 5 zoons geboren, t.w. Lourens (Louris) (1745-1800), Jan (1749-1805), Jacob (1753-1844), Dirk (1756-1826) en Cornelis (1758-1795). Alle nu nog levende Stuifbergen's zijn terug te voeren tot een van deze 5 zoons. De tweede zoon Jan was vader van o.a. Klaas en Lourens. Klaas (1778-1826), gehuwd met Guurtje Knaap, verhuisde naar Bergen. Zijn nabestaanden, waarvan er o.a. terecht kwamen in Hoorn en Enschede, schrijven sinds ca. 1870 de naam als Stuyfbergen of Stuijfbergen. Van Lourens (1803-1849), gehuwd met Jannetje Rietveld, stammen o.a. af de vroeger in Castricum bekende postbode Willem Stuifbergen (1869-1920) en een Akerslootse tak. De derde zoon Jacob, twee maal gehuwd met resp. Aagje Limmen en Dieuwertje Menten woonde in Bakkum in een boerderij bij de kruising Bleumerweg en Jan Miezenlaantje. Zijn nakomelingen bleven deels in Castricum woonachtig. De vierde zoon Dirk, gehuwd met Geertje Schoenmaker, woonde in Castricum aan het Slingerpad, dat behoorde tot een woonbuurt (ten westen van het huidige station), die in de Tweede Wereldoorlog op last van de bezetter werd afgebroken. Ook hij had nakomelingen die in Castricum bleven wonen. De jongste en vijfde zoon Cornelis, gehuwd met Marijtje Veerkamp, werd veehouder in de Bergermeer en vanaf ca. 1783 in Oudkarspel. Hij had een groot gezin. Zijn zoon Jan zette het geslacht verder te Alkmaar voort. Zijn nakomelingen schrijven hun naam eveneens als Stuijfbergen of Stuyfbergen en wonen o.a. in Alkmaar, Zwolle en AustraliŽ. Gedoopt (RK) 3 juni 1686 te Castricum, overleden 13 mei 1756 te Castricum op 69-jarige leeftijd
II.2 Jacobus Jansz Haarlems [212] [V] [M]. Gedoopt (RK) 20 november 1686 te Castricum. Getuigen: Aeghte Crelis
II.3 Guertie Jans Haarlems [213] [V] [M]. Geboren 26 december 1688 te Castricum, gedoopt (RK) . Getuigen: Neeltie Crelis. Tr. 14 januari 1723 te Castricum. Getuigen Laurus Claesse en Pieter Dirkse. Gehuwd met Symen Cornelisse Duyneveld [383]. Ook bekend als Symen Cnelisse. Overleden 14 augustus 1753 te Castricum. Op 14 augustus 1753 geeft Corn. Cornelisse Duyneveld aan het lijk van Symen Cornelisz, zijn broed op ProDeo. .
Uit dit huwelijk:
 1. Gerret Symens [386], volgt III.1
 2. Neelje Symens [385], volgt III.2

II.4 Maria Jans (Maartje) Haarlems [214] [V] [M]. Geboren 5 oktober 1690 te Castricum. Verpondingsregister van 1731: Maartje Jans Haarlems bewoont haar huisje. Huurwaarde f 3,- Gedoopt (RK) . Getuigen: Jan Crelissen, overleden 18 maart 1760 te Castricum op 69-jarige leeftijd. Aangifte van overlijden door Corn. Gerrits Haarlems. Maartje is ongetrouwd overleden.
II.5 Gertrudis Jans Haarlems [215] [V] [M]. Geboren 4 november 1692 te Castricum, gedoopt (RK) . Getuigen: Neeltie Crelis
II.6 Gerret Haarlems [196] [V] [M]. Geboren circa 1700. Ook bekend als Gerret Jansz Haarlems en met de voornaam Gerrit. Gerrit Jansse Haarlems wordt voor het eerst genoemd in mei 1730 in een acte (ORA 158), waarin hij met zijn vrouw Jannetje van der Beeck een huis en erf in de kerkbuurt verkoopt aan Jeroen Gijsbertse Boom. In 1734 wordt Gerrit Jansse Haarlems, gehuwd geweest zijnde met Jannetje van der Beeck genoemd als verkoper van 't Laag in Caarten Ven aan Pieter Aalbertsz Cappitijn. Hij wordt in 1742 genoemd als bezitter van land belendend aan de Cralencroft en de Heere(n)weg. Gerrit Jansse Haarlems woonde waarschijnlijk aan de Heereweg, nabij het duin (mogelijk het bezit aan het duin, opgebouwd door Jan Gerritse Haarlems). Een aanwijzing hiervoor is een schuldbekentenis van zijn weduwe Trijntje Cornelis (Rancke) ŗ f. 420,- , gedateerd 14 februari 1766 (ORA 159), waarin als onderpand wordt genoemd een huis met weide en het tegenover gelegen land aan de Heereweg, nabij het duin. Volgens verschillende transportacten bouwde deze Trijntje Cornelis het grondbezit geleidelijk af. In 1763 (ze wordt dan al weduwe genoemd) verkoopt ze de Zuiderven (635 roeden) aan schout Leonard Tempelaar. In 1764 verkoopt ze de Agter Ven. In hetzelfde jaar verkoopt ze diverse stukken land, waaronder een Duincrogt, de Loet en de Winkels aan Joan Geelvinck. In 1769 verkoopt ze een stuk zaadland, gelegen aan de Heereweg. In 1769 het Halve Hemelrijk, eveneens gelegen aan de Heereweg. In 1772 komt de naam van Trijntje Cornelis, als weduwe van Gerrit Jansse Haarlems voor het laatst in een acte voor. Ze transporteert dan, met toestemming van haar dochter Grietje Gerrits, land aan Leonard Tempelaar. Verpondingsregister van 1731: Gerrit Janse Haarlems bewoont het huis van zijn vader: huurwaarde f 16,- (de hogere klasse) Gerret zal in de periode 1693-1705 geboren zijn. Deze periode ontbreekt namelijk in het doopboek van Castricum. Overleden 17 mei 1759 te Castricum. Trijntje Corn: Ranke geeft aan in 1759 het lijk van Gerrit Jansz Haarlems, haar man op f.3,00. Tr.(1) 19 januari 1723 te Castricum. Getuigen bij het huwelijk zijn Laurus Claesse en Pieter Dirkse. Gehuwd met Jannetje Dirks van der Beek [206]. Ook bekend als Jannetje Dirks. Overleden 9 augustus 1731 te Castricum. Gerrit Janse Haarlemse brengt aan het lijk van Jannetje van der Beeck, sijne vrouw om begraven te worden onder de Cl van f.3,00. .
Uit dit huwelijk:
 1. Cnelis Gerrits [387], volgt III.3
 2. Dirk Gerrits [388], volgt III.4
Tr.(2) 18 januari 1733 te Castricum. Gerret is ten tijde van het huwelijk weduwnaar en Geertruij weduwe. Getuigen: Ari Claase en Claas Cnelisse. Gehuwd met Geertruij Pieters Roos [205], overleden 11 januari 1734 te Castricum. Gerrit Haarlems geeft aan het lijk van Geertruyd Pieterse, zijnen vrouw, f.3,00. .
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Gerrets [390], volgt III.6
Tr.(3) 23 januari 1735 te Castricum. Getuigen bij het huwelijk zijn Lauris Sijmisse en Dirk Janse, impost f.6,-. Gehuwd met Trijntje Cornelis Ranke [197]. Ook bekend als Trijnje of Trijntje Cnelis en Cornelis Ranken. Overleden 23 januari 1781 te Castricum. Aangifte van overlijden wordt geregistreerd in de 4e classe en kost f.3,-. .
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis (Cnelis) Haarlem [66], volgt III.7
 2. Dirk Haarlems [198], volgt III.8
 3. Jan Haarlems [199], volgt III.9

Kleinkinderen:
III.1 Gerret Symens [386] [V] [M]. Geboren 11 juli 1730 te Castricum, gedoopt . Getuigen: Dirk Gerrisse
III.2 Neelje Symens [385] [V] [M]. Geboren 27 juli 1731 te Castricum, gedoopt . Getuigen: Aagje Claas
III.3 Cnelis Gerrits [387] [V] [M]. Geboren 18 oktober 1723 te Castricum. Cornelis Gerritse Haarlems wordt genoemd in 1767 (woonachtig in Castricum, ORA 160) wegens transport bosland, het z.g. Land Benoorden aan Jan Pieterse Moolenaar. In 1769 verkoopt hij opnieuw land onder dezelfde naam aan Willemijntje Willems Gedoopt . Getuigen: Martje Dirks
III.4 Dirk Gerrits [388] [V] [M]. Geboren 11 maart 1728 te Castricum. Ook als Dirck geregistreerd. Gedoopt . Getuigen: Aagje Dirks, overleden 1 augustus 1731 te Castricum op 3-jarige leeftijd. Aangifte overlijden door Gerrit Janse Haarlemse, zijn vader. Kosten f.3,00 .
III.5 naamloze registratie [389] [V]. Geboren 29 juli 1731 te Castricum, gedoopt . Getuigen: Aagje Dirks
III.6 Maartje Gerrets [390] [V] [M]. Geboren 11 januari 1734 te Castricum. Willem Harmense, gehuwd met Maartje Gerrits Haarlems, wordt in 1762 met een aantal andere personen in een transportacte genoemd als erfgenaam van Maartje Jans Haarlems (Schermer). Getransporteerd werd het Paardeland, 1827 R., aan Jan Ojens. In 1754 land van Maartje Haarlems genoemd als belendend aan Willems Ooms Wijtje Gedoopt . Getuigen: Antje Jans, overleden 6 november 1762 te Castricum op 28-jarige leeftijd. Pieters Duyneveld geeft aan het lijk van Maartje Gerrits zijn vrouw, f.3,00. Tr. 13 januari 1760 te Castricum Pieter Duyneveld [391]
III.7 Cornelis (Cnelis) Haarlem [66] [V] [M]. Geboren 26 februari 1737 te Castricum. Cornelis is ook bekend als Cornelisz Gerritsz Haarlems en bij geboorte ingeschreven als Cnelis (Cornelis). Volgens een acte in ORA 160 transporteert in mei 1784 Joachim Nuhout v.d. Veen een huis en erf in de Kerkbuurt (belendend aan het kerkhof) aan Cornelis Haarlems. Mogelijk is dit Cornelis Gerritse Haarlems . Gedoopt (RK) . Getuigen: Japik Cnelis, overleden 11 januari 1800 te Castricum op 62-jarige leeftijd. Tr.(1) 9 mei 1761 te Castricum Lijsbeth Engels [192], overleden 3 mei 1764 te Castricum. Pro deo begraven. .
Uit dit huwelijk:
 1. Lijsbeth Haarlems [193], volgt IV.2
Tr.(2) 26 april 1767 te Castricum Aelbertje Ariaans [200], overleden 2 juni 1771 te Castricum Tr.(3) 16 mei 1773 te Castricum Diewertje Rijkenburg [67], geboren 23 februari 1744 te Monnickendam, gedoopt (RK) . Getuigen: Aefie Crelisse. Geboren op de Hoge Dijk. Overleden 4 oktober 1808 te Limmen op 64-jarige leeftijd. Begraven op 7 oktober 1808 te Limmen. .
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Haarlem [195], volgt IV.1
 2. Pieter Haarlem [69], volgt IV.3
 3. Gerrit Haarlem [68], volgt IV.4

III.8 Dirk Haarlems [198] [V] [M]. Geboren 10 juni 1742 te Castricum. (Genelli). Gedoopt (RK) . Getuigen: Michiel Cnelis & Claes Lauris. tweeling. Overleden 2 augustus 1742 te Castricum op 0-jarige leeftijd
III.9 Jan Haarlems [199] [V] [M]. Geboren 10 juni 1742 te Castricum. (Genelli). Gedoopt (RK) . Getuigen: Michiel Cnelis & Claes Lauris. tweeling. Overleden 10 augustus 1742 te Castricum op 0-jarige leeftijd
Achterkleinkinderen:
IV.1 Trijntje Haarlem [195] [V] [M]. Geboren 01-01-1774?, overleden 14 april 1803 te Castricum
IV.2 Lijsbeth Haarlems [193] [V] [M]. Geboren 1764?, overleden 21 juni 1764 te Castricum
IV.3 Pieter Haarlem [69] [V] [M]. Geboren 1 januari 1781, overleden 1 januari 1830 op 49-jarige leeftijd. Tr. Grietje Janse Kuijl [126]. Bron: Regionaal Archief Alkmaar index rooms-katholieke dopen in Alkmaar, 1658-1811 nr 109. .
Uit dit huwelijk:
 1. Dieuwertje Haarlem [127], volgt V.1
 2. Cornelius Haarlem [128], volgt V.2
 3. Johannes Haarlem [64], volgt V.3

IV.4 Gerrit Haarlem [68] [V] [M]. Geboren 25 oktober 1788 te Castricum. Tr. 31 augustus 1832 te Vreeswijk. Archieflocatie Utrecht Toegangnr 281; inventarisnr 981 Geecht een kind. Gehuwd met Geertruida (Truitje) van Beest [70], geboren 1 januari 1803 te Vreeswijk, dochter van Thomas van Beest [90] en Hanna van Kamerik [91].
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Haarlem [85], volgt V.4
 2. Antonie Haarlem [84], volgt V.5
 3. Catharina Haarlem [83], volgt V.6

Generatie V
V.1 Dieuwertje Haarlem [127] [V] [M]. Geboren 21 januari 1809 te Alkmaar. Bron: Regionaal Archief Alkmaar index rooms-katholieke dopen in Alkmaar, 1658-1811 nr 109.
V.2 Cornelius Haarlem [128] [V] [M]. Geboren 18 juni 1810 te Alkmaar. Bron: Regionaal Archief Alkmaar index rooms-katholieke dopen in Alkmaar, 1658-1811 nr 109. Tr. NN vrouw Cornelius [131].
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Johannes Haarlem [71], volgt VI.1

V.3 Johannes Haarlem [64] [V] [M]. Geboren 20 juli 1814 te Alkmaar, kuiper, overleden 27 juli 1849 te Alkmaar op 35-jarige leeftijd. Tr. Helena Langendam [65], geboren 26 september 1819 te Alkmaar, overleden 31 december 1869 te Alkmaar op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Maurits Haarlem [0], volgt VI.2

V.4 Petrus Haarlem [85] [V] [M]. Tr. 30 oktober 1872 te Montfoort. Genlias Archieflocatie Utrecht Toegangsnr 281 Inventarisnr 899. Gehuwd met Dirkje Koterus [87], geboren te Montfoort, dochter van Willem Koterus [98] en Dirkje Berkulo [99].
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Haarlem [114], volgt VI.3
 2. Bastiaan Haarlem [110], volgt VI.4
 3. Willem Haarlem [106], volgt VI.5
 4. Hendrika Haarlem [86], volgt VI.6

V.5 Antonie Haarlem [84] [V] [M]. Geboren 1 januari 1823 te Vreeswijk. Tr. 13 juni 1872 te IJsselstein. Archieflocatie Utrecht Toegangnr 481 Inventarisnr 1006 Gemeente IJsselstein De bruid is weduwe van Johannes Kragten. Gehuwd met Angeniet van Breukelen [94], geboren 1 januari 1834, dochter van Hendrik van Breukelen [95] en Cornelia Moes [96]
V.6 Catharina Haarlem [83] [V] [M]. Geboren 1 januari 1838 te Montfoort. Tr. 28 november 1867 te IJsselstein. Genlias Archieflocatie Utrecht Toegangsnr 481 Inventarisnr 1005. Gehuwd met Franciscus van Nieuwendijk [88], geboren 1 januari 1834 te Haastrecht, zoon van Jacobus van Nieuwendijk [92] en Anna van Vliet [93]
Generatie VI
VI.1 Petrus Johannes Haarlem [71] [V] [M]. Geboren 22 september 1837 te Alkmaar, werkman, overleden 13 maart 1891 te Alkmaar op 53-jarige leeftijd. Tr. Aaltje Cornelisse [132], geboren 23 juli 1832 te Alphen ZH, overleden 4 januari 1870 te Alkmaar op 37-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Petrus Haarlem [133], volgt VII.1

VI.2 Pieter Maurits Haarlem [0] [V] [M]. Geboren 8 november 1843 te Alkmaar, werkman, overleden 14 april 1917 op 73-jarige leeftijd. Tr. 25 oktober 1876 te Amsterdam Jansje Harmsen [1], geboren 22 november 1850 te Amsterdam, overleden 12 maart 1923 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Haarlem [2], volgt VII.2
 2. Jansje Haarlem [74], volgt VII.3
 3. Gerrit Haarlem [75], volgt VII.4
 4. Petronella Margaretha Haarlem [76], volgt VII.5
 5. Hinderika Haarlem [77], volgt VII.6
 6. Maurits Pieter Haarlem [79], volgt VII.7
 7. Willem Haarlem [80], volgt VII.8
 8. Eduard Haarlem [81], volgt VII.9

VI.3 Geertruida Haarlem [114] [V] [M]. Tr. 21 augustus 1906 te Montfoort. Archieflocatie Utrecht Toegangnr 263 Inventarisnr 499 Gemeente Montfoort. Gehuwd met Johannes van Schalkwijk [115], zoon van Johannes van Schalkwijk (sr) [116] en Clara Gebel [117]
VI.4 Bastiaan Haarlem [110] [V] [M]. Geboren ca 1884 te Montfoort. Tr. 11 juni 1915 te Willeskop. Archieflocatie Utrecht Toegangnr 263 Inventarisnr 277 Gemeente Willeskop. Gehuwd met Johanna Oorschot [111], geboren 1 januari 1886 te Willeskop, dochter van Antonius Oorschot [112] en Cornelia Daalhuizen [113]
VI.5 Willem Haarlem [106] [V] [M]. Geboren 24 mei 1876 te Montfoort, overleden 12 september 1958 te IJsselstein op 82-jarige leeftijd. Tr. 4 mei 1917 te Montfoort. Archieflocatie Utrecht Toegangnr 263 Inventarisnr 249 Gemeente Montfoort. Gehuwd met Gijsbertje Lamphen [107], geboren te Blaricum, dochter van Gerrit Lamphen [108] en Neeltje Nieuwenhuizen [109]
VI.6 Hendrika Haarlem [86] [V] [M]. Geboren ca 1875 te Montfoort. Tr.(1) 7 februari 1900 te Montfoort. Archieflocatie Utrecht Toegangsnr 281 Inventarisnr 900 Gemeente Montfoort. Gehuwd met Gerardus Hendrikus Verhoeven [100], geboren te Duiven, zoon van Theodorus Fredericus Wilhelmus Carolus Verhoeven [101] en Maria Johanna van Groningen [102] Tr.(2) 15 februari 1911 te BemmelArchieflocatie Gelderland Toegangnr 0207 Inventaris 8096. Gehuwd met Johannes Wilhelmus Joosten [103], geboren 1 januari 1852
Generatie VII
VII.1 Johannes Petrus Haarlem [133] [V] [M]. Geboren 1 december 1864 te Alkmaar, gedoopt (Rooms-Katholiek) , slager/grossier. Tr. 18 april 1888 te Amsterdam Johanna Elisabeth Sevenhuijsen [134], geboren 20 maart 1869 te Hengelo, gedoopt (Nederl.Hervormd) .
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Petrus Haarlem [142], volgt VIII.1
 2. Jacobus Cornelis Haarlem [135], volgt VIII.2
 3. dochter Johannes Petrus (nn) dochter Johannes Petrus (nn) [143], volgt VIII.3

VII.2 Arie Haarlem [2] [V] [M]. Geboren 25 augustus 1875 te Den Helder, overleden 7 september 1944 te Medan op 69-jarige leeftijd. Overleden in japans kamp te Belawan Estate. Tr. Simah [3], geboren 1 januari 1883 te Tjibeurem (Buitenzorg), dochter van Silan [72] en Sinah [73], overleden 6 juli 1968 te Medan op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jansje Haarlem [4], volgt VIII.4
 2. Pieter Maurits Haarlem [5], volgt VIII.5
 3. Petronella Margaretha Haarlem [7], volgt VIII.6
 4. Jacobus Geradus Haarlem [10], volgt VIII.7
 5. Bernardus (Ben) Haarlem [40], volgt VIII.8
 6. Willem Haarlem [45], volgt VIII.9
 7. Henderika Haarlem [53], volgt VIII.10
 8. Nico Haarlem [57], volgt VIII.11
 9. Karel Haarlem [58], volgt VIII.12

VII.3 Jansje Haarlem [74] [V] [M]. Geboren 28 november 1876 te Amsterdam
VII.4 Gerrit Haarlem [75] [V] [M]. Geboren 25 maart 1878 te Amsterdam
VII.5 Petronella Margaretha Haarlem [76] [V] [M]. Geboren 28 januari 1881 te Amsterdam. Tr. 18 september 1902 te Zeist. Archieflocatie Utrecht Toegangnr 481 Inventarisnr 1014 Gemeente Zeist. Gehuwd met Willem de Kruijff [119], geboren te Zeist, zoon van Arie de Kruiff [120] en Cornelia Hurst [121]
VII.6 Hinderika Haarlem [77] [V] [M]. Geboren 26 januari 1886 te Amsterdam. Tr. 2 juli 1910 Johannes Darlagen [78]
VII.7 Maurits Pieter Haarlem [79] [V] [M]. Geboren 7 april 1888 te Amsterdam. Tr. 16 oktober 1907 te Amsterdam Geertrui Maria van Ennen [153], geboren 11 februari 1889 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Maurits Pieter Haarlem [154], volgt VIII.13
 2. Pieter Maurits Haarlem [155], volgt VIII.14

VII.8 Willem Haarlem [80] [V] [M]. Geboren 20 april 1890 te Amsterdam, behanger, politie agent. Tr.(1) 17 november 1909 te Amsterdam Margaretha Ida (Marga) Hoedt [160], geboren 24 april 1892 te Amsterdam, gedoopt (NH) .
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Haarlem [162], volgt VIII.15
 2. Jansje Haarlem [82], volgt VIII.16
 3. Geesje Marga Haarlem [163], volgt VIII.17
Tr.(2) 21 mei 1919 te Amsterdam Alida Fransica Nieda [164], geboren 21 januari 1885 te Amsterdam
VII.9 Eduard Haarlem [81] [V] [M]. Geboren 1 maart 1892 te Amsterdam, sjouwersman, los werkman
Generatie VIII
VIII.1 Johannes Petrus Haarlem [142] [V] [M]. Geboren 16 maart 1889 te Amsterdam, slager, loonslager. Tr. Dina Alida Visser [145], geboren 22 augustus 1885 te Amsterdam, gedoopt (NH) .
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Elisabeth Haarlem [146], volgt IX.1
 2. Jacobus Haarlem [147], volgt IX.2
 3. Johannes Petrus Haarlem [148], volgt IX.3

VIII.2 Jacobus Cornelis Haarlem [135] [V] [M]. Geboren 25 februari 1890 te Amsterdam, gedoopt (remonstrant) , Hoofdagent politie. Tr. 26 oktober 1921 te Amsterdam? Hermina Akkerman [136], geboren 12 november 1898 te Lonneker (Enschede), overleden 10 december 1980 op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Haarlem [149], volgt IX.4
 2. Albert Haarlem [150], volgt IX.5
 3. Jacob Haarlem [137], volgt IX.6

VIII.3 dochter Johannes Petrus (nn) dochter Johannes Petrus (nn) [143] [V] [M]. Geboren 19 februari 1891 te Amsterdam. Tr. 26 februari 1913 te Amsterdam Jacobus Willem van Galen [144]
VIII.4 Jansje Haarlem [4] [V] [M]. Geboren 6 mei 1906 te Meester Cornelis, overleden 12 oktober 1906 te Batavia op 0-jarige leeftijd
VIII.5 Pieter Maurits Haarlem [5] [V] [M]. Geboren 21 augustus 1907 te Bali, Administrateur rubberplantage, overleden 1 januari 1995 te Heerde op 87-jarige leeftijd. Tr. Soeh [6], overleden 1 januari 1998 te Heerde
VIII.6 Petronella Margaretha Haarlem [7] [V] [M]. Geboren 5 april 1910 te Meester Cornelis, secretaresse, overleden 1 januari 1994 te Amerongen op 83-jarige leeftijd. Tr.(1) Boris Marieff [8], Violist, orkestleider, overleden ong. 1994 te Medan Tr.(2) NN Duiser [9], journalist
VIII.7 Jacobus Geradus Haarlem [10] [V] [M]. Geboren 14 maart 1912, Sergeant. Tr.(1) 3 maart 1937 te Soekaboemi Bertha Berghout [11], geboren 17 september 1917 te Soekaboemi. niet erkend kind van Graf von Bergholz; opgegroeid bij fam HŲgel Soekaboemi. Overleden ong. 1994 te Beilen.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Gerardus Haarlem [12], volgt IX.7
 2. Anny Margaretha Haarlem [17], volgt IX.8
Tr.(2) Edith Goodliff [21], geboren 8 juli 1917 te Buitenzorg, geen, overleden 9 maart 2002 te Gouda op 84-jarige leeftijd, begraven 15 maart 2002 te Gouda.
Uit dit huwelijk:
 1. Henny Haarlem [22], volgt IX.9
 2. Arie Haarlem [24], volgt IX.10
 3. Frank Ronaldus Haarlem [25], volgt IX.11
 4. Onno Herbert Haarlem [26], volgt IX.12
 5. Hannie Haarlem [27], volgt IX.13

VIII.8 Bernardus (Ben) Haarlem [40] [V] [M]. Geboren 28 oktober 1913 te Tjikandi Ilir residentie Bantam (Java). Ben is gedurende de japanse bezetting enkele jaren geÔnterneerd in meerdere kampen. Het eerste kamp betreft europeanen die in de olie industrie in Palembang werkten. Zij werden achter de hand gehouden om bij eventuele problemen te kunnen helpen bij de olie productie. Toen de inlandse werknemers mans genoeg bleken om de exploitatie voort te zetten, werden de europeanen alsnog afgevoerd naar andere kampen. Eenmaal in Nederland aangekomen werkte Ben tot zijn pensionering bij Werkspoor. De eerste jaren in Utrecht en na de bedrijfsverhuizing in Rozenburg bij Rotterdam. employe NKPM, chef magazijn. Tr. 24 juli 1947 te Palembang; IndonesŽ Irene (Pop) de Bruijn [41], geboren 20 juli 1917, overleden 9 januari 1994 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Peggy Alexandra Bril [42], volgt IX.14
 2. Bernardino (Benno) Haarlem [44], volgt IX.15

VIII.9 Willem Haarlem [45] [V] [M]. Geboren 5 augustus 1918 te Medan, Korporaal 1e klas. Tr. 12 juli 1950 te Medan Charlotte Antoinette van Zanten [46], geboren 25 januari 1923 te Kota radja.
Uit dit huwelijk:
 1. Marianne Antoinette Haarlem [47], volgt IX.16
 2. Pieter Adriaan Haarlem [48], volgt IX.17
 3. Richard Haarlem [49], volgt IX.18
 4. Charlotte Augustine Haarlem [50], volgt IX.19

VIII.10 Henderika Haarlem [53] [V] [M]. Geboren 19 januari 1919 te Medan. Tr. Kees Schuurman [54].
Uit dit huwelijk:
 1. Karel Schuurman [56], volgt IX.20
 2. Irene Schuurman [55], volgt IX.21

VIII.11 Nico Haarlem [57] [V] [M]. Geboren 1 januari 1922, overleden 1 januari 1922 op 0-jarige leeftijd
VIII.12 Karel Haarlem [58] [V] [M]. Geboren 20 mei 1927 te Gloegoer, Medan. Tr. chinese vrouw [59].
Uit dit huwelijk:
 1. NN1 Haarlem [60], volgt IX.22
 2. NN2 Haarlem [61], volgt IX.23
 3. NN3 Haarlem [62], volgt IX.24
 4. NN4 Haarlem [63], volgt IX.25

VIII.13 Maurits Pieter Haarlem [154] [V] [M]. Geboren 8 september 1907 te Amsterdam, gedoopt (NH) , kantoorbediende. Tr. 18 december 1930 te Amsterdam Everdina Bloemena [156], geboren 14 juni 1907 te Amsterdam, kantoorbediende exp
VIII.14 Pieter Maurits Haarlem [155] [V] [M]. Geboren 23 oktober 1910 te Amsterdam. Pieter Maurits verhuist op 29-10-1936 vanuit het ouderlijk huis. Gedoopt (NH) , magazijnbediende. Tr. 21 oktober 1936 te Amsterdam Joltje Gerritsen [157], geboren 27 april 1911 te Amsterdam, dochter van Gerlof Gerrit Gerritsen [158] en Klaske de Jong [159]. Joltje Gerritsen wordt op 2 februari 1938 van de gezinskaart van Pieter Maurits Haarlem uitgeschreven en op 30 september 1938 weer bijgeschreven. Joltje woont in die periode bij haar moeder, de weduwe H.J. Gerritsen, op Commelinstraat 35 te Amsterdam. Het echtpaar woont vanaf 29 oktober 1930 op Commelinstraat 35 tot 2 februari 1938, Pieter Maurits betrekt dan de woning aan de Van der Hoopstraat 110 (vermoedelijk het huis van zijn vader Maurits Pieter Haarlem?). Op 30 september 1938 gaat het echtpaar naar Binnenkant 14 te Amsterdam. Gedoopt (geen) , strijkster
VIII.15 Willem Haarlem [162] [V] [M]. Geboren 30 september 1909 te Amsterdam, gedoopt (NH) , boekdrukker, timmerman. Tr. 27 februari 1936 te Amsterdam Antiona Sophia Allers [166], geboren 1 december 1911 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus Willem Haarlem [167], volgt IX.26

VIII.16 Jansje Haarlem [82] [V] [M]. Geboren 7 juni 1912 te Amsterdam. Jansje is als kleindochter op de gezinskaart van Pieter Maurits bijgeschreven. Tr. 9 september 1937 te Amsterdam Hendrik Bakker [161]
VIII.17 Geesje Marga Haarlem [163] [V] [M]. Geboren 19 januari 1916 te Amsterdam
Generatie IX
IX.1 Johanna Elisabeth Haarlem [146] [V] [M]. Geboren 8 juli 1913 te Amsterdam, kantoorbediende
IX.2 Jacobus Haarlem [147] [V] [M]. Geboren 3 augustus 1914
IX.3 Johannes Petrus Haarlem [148] [V] [M]. Geboren 12 februari 1916 te Amsterdam, kantoorbediende, slager. Tr. 27 mei 1937 te Amsterdam Bernardine Tijssen [151], geboren 30 augustus 1914 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Alida Haarlem [152], volgt X.1

IX.4 Johanna Haarlem [149] [V] [M]. Geboren 25 augustus 1922 te Tjimahi
IX.5 Albert Haarlem [150] [V] [M]. Geboren 2 mei 1925 te Amsterdam
IX.6 Jacob Haarlem [137] [V] [M]. Geboren 23 januari 1933. Tr. NN vrouw Jacob (142) [138], geboren te Zweden.
Uit dit huwelijk:
 1. Christian Haarlem [139], volgt X.2
 2. Sophie Elisabeth Haarlem [140], volgt X.3
 3. Jacob Theodoor Haarlem [141], volgt X.4

IX.7 Frederik Gerardus Haarlem [12] [V] [M]. Geboren 13 december 1937 te Soengei Gerong. Tr. Fien Sweers [13], geboren 1 januari 1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Rob Haarlem [14], volgt X.5
 2. Edward Haarlem [16], volgt X.6
 3. Lisa Haarlem [15], volgt X.7

IX.8 Anny Margaretha Haarlem [17] [V] [M]. Geboren 7 februari 1939 te Soekaboemi. Tr. Ton van Beelen [18], geboren 1 januari 1939, fysiotherapeut.
Uit dit huwelijk:
 1. Bas Dirk Willem van Beelen [19], volgt X.8
 2. Margot van Beelen [20], volgt X.9

IX.9 Henny Haarlem [22] [V] [M]. Geboren 6 juni 1947 te Buitenzorg. Tr. 15 september 1982 te Gouda Grieko Pieter Enter [23], geboren 4 september 1945 te Winsum (Gr), zoon van IJzebrand Jan (Ies) Enter [216] en Annechien (Annie) Zwerver [217], Manager
IX.10 Arie Haarlem [24] [V] [M]. Geboren 22 juli 1948 te Buitenzorg, Electric engineer. Tr. Judy NN [32], geboren 1 januari 1952 te Philipijnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Genesis Haarlem [33], volgt X.10

IX.11 Frank Ronaldus Haarlem [25] [V] [M]. Geboren 10 juni 1949 te Buitenzorg, IndonesiŽ, loodgieter. Tr. 10 april 1975 te Kamerik Marianne Johanna Susanna Smit [28], geboren 13 november 1946 te Reeuwijk, dochter van Marie Anne Smit [259] en Margaretha Boom [260], overleden 16 augustus 1999 te Gouda op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Roy Dean Haarlem [29], volgt X.11
 2. Selina Haarlem [30], volgt X.12
 3. Clinton Scott Haarlem [31], volgt X.13

IX.12 Onno Herbert Haarlem [26] [V] [M]. Geboren 16 mei 1953 te Soengei Gerong, uitzend medewerker. Tr. Stina Edelman [34], geboren 1 april 1954 te Boskoop.
Uit dit huwelijk:
 1. Roy Haarlem [35], volgt X.14
 2. Raymond Haarlem [36], volgt X.15
 3. Kevin Haarlem [37], volgt X.16

IX.13 Hannie Haarlem [27] [V] [M]. Geboren 21 september 1956 te Soengei Gerong, Administratief medewerkster. Tr. 1 januari 1976 te Gouda. Geschat. Gehuwd met Arie van Blitterswijk [38], geboren 1 februari 1952 te Moordrecht, Vertegenwoordiger.
Uit dit huwelijk:
 1. Francis van Blitterswijk [39], volgt X.17

IX.14 Peggy Alexandra Bril [42] [V] [M]. Geboren 8 maart 1947 te Palembang, IndonesiŽ. Pop treft tijdens haar zwangerschapeen ongeluk met een betjak, hetgeen haar dochter Peggy een maand eerder dan verwacht op de wereld zet. Tr. 18 juni 1971 te Den Haag Hans Wolzak [43], geboren 24 februari 1948 te Den Haag, Projectmedewerker Shell
IX.15 Bernardino (Benno) Haarlem [44] [V] [M]. Geboren 23 juni 1951 te Pendopo, IndonesiŽ, gedoopt (Protestantse Gemeente Palembang) 14 februari 1957 te Palembang, IndonesiŽ. Tr. 24 oktober 1973 te Den Haag Andrea Mey [255], geboren 18-08-????.
Uit dit huwelijk:
 1. Jeremy Haarlem [256], volgt X.18
 2. Chayenne Ayleen Haarlem [257], volgt X.19

IX.16 Marianne Antoinette Haarlem [47] [V] [M]. Geboren 25 januari 1951 te Manokwari. Tr. van der Bol van der Bol [51]
IX.17 Pieter Adriaan Haarlem [48] [V] [M]. Geboren 28 april 1953 te Den Haag. Tr. Xorrie Simons [52]
IX.18 Richard Haarlem [49] [V] [M]. Geboren 29 oktober 1955 te Den Haag
IX.19 Charlotte Augustine Haarlem [50] [V] [M]. Geboren 13 mei 1961 te Den Haag
IX.20 Karel Schuurman [56] [V] [M]
IX.21 Irene Schuurman [55] [V] [M]
IX.22 NN1 Haarlem [60] [V] [M]
IX.23 NN2 Haarlem [61] [V] [M]
IX.24 NN3 Haarlem [62] [V] [M]
IX.25 NN4 Haarlem [63] [V] [M]
IX.26 Franciscus Willem Haarlem [167] [V] [M]. Geboren 2 maart 1937 te Amsterdam, gedoopt (geen)
Generatie X
X.1 Dina Alida Haarlem [152] [V] [M]. Geboren 6 november 1937 te Amsterdam
X.2 Christian Haarlem [139] [V] [M]. Geboren 27 april 1971 te Zweden
X.3 Sophie Elisabeth Haarlem [140] [V] [M]. Geboren 15 november 1973 te Zweden
X.4 Jacob Theodoor Haarlem [141] [V] [M]. Geboren 12 april 1976 te Zweden
X.5 Rob Haarlem [14] [V] [M]. Geboren 1 januari 1967 te Gouda
X.6 Edward Haarlem [16] [V] [M]. Geboren 1 januari 1968 te Gouda
X.7 Lisa Haarlem [15] [V] [M]. Geboren 1 januari 1970 te Gouda
X.8 Bas Dirk Willem van Beelen [19] [V] [M]. Geboren 13 januari 1971 te Hilversum
X.9 Margot van Beelen [20] [V] [M]. Geboren 22 juni 1974 te Hilversum
X.10 Genesis Haarlem [33] [V] [M]. Geboren 8 februari 1986 te Glendene, Auckland NZ
X.11 Roy Dean Haarlem [29] [V] [M]. Geboren 7 maart 1979 te Jakarta, IndonesiŽ
X.12 Selina Haarlem [30] [V] [M]. Geboren 25 mei 1981 te Sukorejo, IndonesiŽ
X.13 Clinton Scott Haarlem [31] [V] [M]. Geboren 3 november 1986 te Gouda
X.14 Roy Haarlem [35] [V] [M]. Geboren 11 mei 1980 te Gouda, Verkoper
X.15 Raymond Haarlem [36] [V] [M]. Geboren 19 mei 1982 te Gouda
X.16 Kevin Haarlem [37] [V] [M]. Geboren 27 oktober 1986 te Gouda
X.17 Francis van Blitterswijk [39] [V] [M]. Geboren 11 maart 1980 te Gouda, Bejaardenverzorgster
X.18 Jeremy Haarlem [256] [V] [M]. Geboren 19 januari 1980 te Den Haag
X.19 Chayenne Ayleen Haarlem [257] [V] [M]. Geboren 13 november 1990 te Den Haag
Dit document is gemaakt met GensData voor Windows - versie 5.0
Met dank aan Grieko Enter (genter@worldonline.nl) voor al het werk dat hij voor deze genealogie heeft gedaan.